آنچه یاد می‌گیرید...

آموزش جامع GTmetrix ( جی تی متریکس)

1 رفع خطای Avoid bad requests در GTmetrix

رفع خطا Avoid bad requests در gtmetrix - مشکل bad requests در جی تی متریکس

2 رفع خطای Combine images using CSS sprites

رفع خطا Combine images using CSS sprites در gtmetrix جهت افزایش سرعت

3 رفع خطای Enable Keep Alive

رفع خطا Enable Keep Alive در gtmetrix - مشکل Keep Alive در جی تی متریکس

4 رفع خطای Inline small CSS و خطای Inline small JavaScript

رفع خطا Inline small CSS و Inline small JavaScript در gtmetrix

5 رفع خطای Serve scaled images در GTMetrix

رفع خطا Serve scaled images در gtmetrix - مشکل Serve scaled images

6 رفع خطای make fewer http requests

رفع خطا make fewer http requests در gtmetrix - مشکل make fewer http requests

7 رفع خطای leverage browser caching

رفع خطا leverage browser caching در gtmetrix - مشکل leverage browser caching

8 رفع خطای Add Expires headers

رفع خطا Add Expires headers در gtmetrix - مشکل Add Expires headers

9 رفع خطای Make JavaScript and CSS external

رفع خطا Make JavaScript and CSS external در gtmetrix

10 رفع خطا Use cookie-free domains

رفع خطا Use cookie-free domains در gtmetrix - مشکل Use cookie-free domains